Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

TRẢ LẠI THẢO LƯ SPOT.COM

Chị quán vui lòng đong nửa chai
Tiền ghi thiếu chịu giống xưa nay
Lều tranh  mến tiếp vài ông bạn
Am cỏ vui mời mấy món chay
Sáu tháng nhà xưa hoàn khổ chủ
Một vần chương mới  dứt tam tai
Đầy ly kính cáo mời bằng hữu
Thỉnh quý nàng thơ để dấu hài.

Cao Linh Tử

29/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét